Skip to main content

Arbetsmiljö

Vi finns som stöd kring er psykosociala och fysiska arbetsmiljö

Genom att vara medveten och aktivt arbeta med arbetsmiljön så skapas förutsättningar att stärka och förbättra arbetsplatsen samt minimera problem.

 

Fysisk arbetsmiljö

 • Lagefterlevnad arbetsmiljö
 • Riskanalyser
 • Deltagande i skyddsronder, arbetsmiljökommitté samt vid inspektioner från ex. Arbetsmiljöverket
 • Ergonomi
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Yrkeshygieniska mätningar
 • Bullermätningar och utredningar
 • Vibrationer, elektromagnetiska fält, belysning, klimat m.fl

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Ca hälften av sjukskrivningarna i Sverige idag är av psykosocialkaraktär, den psykosociala arbetsmiljön är därför en viktig del i att arbeta förbyggande och hållbart på arbetsplatsen. Vi hjälper dig med.

 • Kartläggningssamtal
 • Ledarskapsutveckling
 • Stödsamtal
 • Lagefterlevnad arbetsmiljö
 • Riskanalyser
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Radon på arbetsplatser

Arbetsgivarens ansvar

Radon på arbetsplatser regleras i strålskyddslagen (SFS 2018:396), strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) för radonexponering.

Som arbetsgivare är du skyldig att bedöma om den exponering för radon som arbetstagarna utsätts för är godtagbar och begränsa exponeringen om den är för hög.

Bedömningen och skälen till den ska dokumenteras. Vid behov ska radonhalten mätas och dokumenteras. Bedömningen behöver vara aktuell. Det betyder att ändringar i arbetet eller lokalerna kan medföra att den behöver ses över.

Radonexponering definieras som produkten av radonhalt och vistelsetid.

I lokaler som har lägre radonhalter än 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m³) behöver du inte ta hänsyn till vistelsetiden och räkna ut exponeringen. I stället kan du utgå från att Arbetsmiljöverkets gränsvärden inte överskrids. Arbetsgivaren ska spara den skriftliga bedömningen och det är lämpligt att ha mätprotokoll som bedömningen kan baseras på.

Annars är det den samlade exponeringen under ett år som du ska jämföra med Arbetsmiljöverkets gränsvärden för radon.

Vilket gränsvärde som gäller beror på om arbetstagare exponeras i 1) lokaler ovan jord, 2) färdigställda och inredda bergrum under jord eller 3) annat arbete under jord om i gruvor. För berg- och gruvarbete tillkommer krav på att genomföra regelbundna mätningar av radonhalten.

Mätning av radon

Mätning i lokaler ovan jord utförs normalt under den så kallade eldningssäsongen mellan 1 oktober och 30 april. Det är då som temperaturskillnader, stängda fönster och ventilation skapar ett undertryck inomhus som hjälper till att suga in markradonet i lokalerna. En mätning ska pågå under minst två månader under den här perioden. För att genomföra en mätning kan du kontakta ett mätlaboratorium eller ett radonsaneringsföretag för att få hjälp. Det är bra att välja ett ackrediterat mätlaboratorium.

Hur ofta bör radon mätas på en arbetsplats?

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att mätningar av radon utförs vart tionde år eller efter att större renoveringar genomförts som kan påverka radonhalten.

Stäm av med fastighetsägaren vilka mätningar som har gjorts.

Har du frågor kring radon hör av dig till roger.jaderberg@smedhalsan.se

Information radon på arbetsplatser

Kontakta oss på:

Företagshälsovård i Mälardalen

Eskilstuna och Strängnäs

Vi finns här för att hjälpa er med er företagshälsovård.